Cheetah Mug

  • 3.25" x 4.25"
  • Ceramic
  • 12 fl oz.